editing disabled

Indirect Speech - Questions


Indirect Speech - Questions

Indirect Speech - Questions หรือ ประโยคคำถามในรูปแบบของ Indirect Speech

หลักการเปลี่ยนจากประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech


หลักการเปลี่ยนส่วนมากจะคล้ายกับหลักการเปลี่ยนประโยคของ Direct Speech - Statement โดย Indirect Questions สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ

1. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย (Yes/No Questions) ซึ่งมีหลักการเปลี่ยนดังนี้

1.) ใช้กริยานำในประโยคหลัก ดังนี้

Ask / asked (ถาม)
Want to know / Wanted to know (อยากรู้)
Inquire / inquired (สอบถาม)
Wonder / Wondered (สงสัย)

2.) ใช้ “if”, “whether”, “whether or not” หรือ “whether…or not”เพื่อเป็นตัวเชื่อมประโยค
3.) ทำประโยคให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า และตัดเครื่องหมาย “?” ออก

ตัวอย่างการเปลี่ยนประโยค Direct Speech เป็น Indirect Speech


Ask / asked (ถาม)
Direct Speech: He asked, “Can I borrow your pen?”

Indirect Speech: He asked if he could borrow my pen.
Inquire / inquired (สอบถาม)
Direct Speech: She said to the customer, “Can I have your name, please?”

Indirect Speech: She inquired the customer whether or not she could have his name.
Want to know / Wanted to know (อยากรู้)
Direct Speech: He said to me, “Do you have children?”

Indirect Speech: He wanted to know whether I had children or not.
Wonder / Wondered (สงสัย)
Direct Speech: He said, “Is it delicious?”

Indirect Speech: He wondered if it was delicious.

2. ประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Question Words (Wh- Questions) ซึ่งมีหลักการเปลี่ยนดังนี้

1.) ใช้กริยานำในประโยคหลัก เช่นเดียวกับการสร้าง Indirect Question สำหรับประโยคคำถามที่ขึ้นต้นด้วยกริยาช่วย (Yes/No Questions)

2.) ใช้ Question words ซึ่งได้แก่ Who, Whom, What, Which, When, Why, Where และ Howเป็นตัวเชื่อม

3.) ทำประโยคให้อยู่ในรูปของประโยคบอกเล่า และตัดเครื่องหมาย “?” ออก

ตัวอย่าง

- Direct Speech: He said to me, “Where are the apples?”

Indirect Speech: He asked me where the apples were.

- Direct Speech: He asked, “Where are you going?”

Indirect Speech: He asked where I was going.

- Direct Speech: She said to him, “How did you make it?”

Indirect Speech: She asked him how he had done it.